Persondatapolitik

Høje Taastrup C P/S betragtes som dataansvarlig i henhold til den gældende persondatalovgivning. Nedenfor finder du alle nødvendige kontaktoplysninger:

Høje Taastrup C P/S
Høje Taastrup Boulevard 19
DK – 2630 Taastrup
Tel: + 45 70 60 21 11

E-mail: info@hoejetaastrupc.dk

CVR: 39 51 80 66

Høje Taastrup C P/S anvender følgende type data om kunden
Vi anvender de persondata, som kunden og interesseret borgere giver os, for at vi kan løse den aftalte opgave. Det inkluderer også data til brug for at opfylde hvidvaskloven.

Vi behandler kun nødvendige persondata
Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at løse de aftalte opgaver. Det gælder i udgangspunktet Personbogen, Tinglysningsbogen, Erhvervsstyrelsen, CVR-registret, SKAT og Ejerregisteret.

Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data der er nødvendig at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift. Det gælder f.eks. hvidvaskloven.

Privatlivspolitik
Vi opbevarer dine personoplysninger elektronisk i et eksternt udsendelsessystem, hvor vi har aftale om datasikkerhed. Vi videresender ikke dine personoplysninger. Du kan til en hver tid afmelde dig, enten ved at kontakte Høje Taastrup C P/S eller ved at klikke “afmeld” i selve de mails vi sender til dig. Herefter sletter vi dine data. Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke persondata vi har om dig, hvad de benyttes til, og hvor de opbevares.

Vi sletter persondata, når de ikke længere er nødvendige
Vi sletter persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var årsagen til indsamlingen. Det vil som udgangspunkt være efter endt kundeforhold. Kundedata til brug for ejendomstransaktioner opbevarer vi dog altid i mindst 5 år på grund af vores forpligtelser i medfør af hvidvaskloven.

Videregivelse og overladelse af persondata
Vi videregiver og overlader persondata til samarbejdspartnere og andre aktører, hvis det er nødvendigt for at opfylde aftalen, som vi har indgået med kunden.

Vi vælger nogle gange at benytte databehandlere, herunder udbydere af software, webhosting, backup, sikkerhed og opbevaring. Når der anvendes databehandlere, sker det kun ud fra specifikke formål, og det er stadig vores ansvar, at kundens oplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning og nærværende persondatapolitik.

Vi videregiver ikke persondata til formål, som ikke følger af aftalen – f.eks. videregivelse til andre til brug for deres markedsføring, medmindre vi har aftalt det med kunden i forbindelse med indsamlingen eller indhenter samtykke fra kunden efter at have informeret denne om, hvad kundens data vil blive brugt til. Kunden kan til enhver tid bede os stoppe videregivelsen af personoplysninger, uanset at det er aftalt, eller kunden på anden vis har samtykket til det.

Vi indhenter dog ikke kundens samtykke, hvis vi er retligt forpligtet til at videregive persondata, f.eks. som led i en lovpligtig indberetning til en myndighed.

Kunden har ret til at få adgang til sin persondata
Kunden har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om vedkommende, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Kunden kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer persondata, og hvem der modtager data om kunden.

Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder. Kunden kan gøre brug af rettigheder ved at henvende sig til os.

Kunden har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet
Hvis kunden mener, at de persondata, som vi behandler om kunden, er unøjagtige eller urigtige, kan kunden naturligvis henvende sig til os og få dem rettet.

I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette persondata. Det gælder f.eks., hvis kunden trækker sit samtykke tilbage. Hvis kunden mener, at data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan kunden bede om at få dem slettet. Kunden kan også kontakte os, hvis kunden mener, at persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.


Kunden har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af persondata

Kunden har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af persondata. Kunden kan også gøre indsigelse mod vores videregivelse af data til markedsføringsformål. Hvis kundens indsigelse er berettiget, stopper vi med behandlingen og sletter kundens data, medmindre vi forpligtet efter lovgivningen til at opbevare dem.

Hvis kunden ønsker at bruge sin ret til dataportabilitet, vil kunden modtage persondata fra os i et almindeligt anvendt format
Kunden har ret til at modtage de persondata, kunden har stillet til rådighed for os, og dem, vi har indhentet om kunden hos andre aktører på baggrund af kundens samtykke.

Generelt om kundens brug af sine rettigheder
Hvis kunden ønsker at få adgang til sine data, få dem rettet eller slettet, eller at gøre indsigelse mod vores databehandling, undersøger vi, om det er muligt og giver kunden svar på sin henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter, at vi har modtaget henvendelse.

Ret til at klage til Datatilsynet
Kunden har ret til at klage til Datatilsynet, hvis kunden mener, at Høje Taastrup C’s behandling af personoplysninger ikke lever op til lovgivningens krav.

Hvidvaskningsloven
Høje Tastrup C P/S er som sælger af fast ejendom omfattet af Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskningsloven), jf. Lovbekendtgørelsen nr. 651 af 8. juni 2017, og i medfør af denne lov forpligtet til og vil foretage følgende:

  • at indhente identitets- og kontroloplysninger samt kopi af foreviste legitimationsdokumenter ved etablering af kundeforholdet,
  • at indhente dokumentation for og registreringer af transaktioner, der gennemføres som led i en forretningsforbindelse eller en enkeltstående transaktion,
  • at i tilfælde af mistanke om, at kunden begår hvidvask eller terrorfinansiering, indhente dokumenter og registreringer vedrørende gennemførte undersøgelser,
  • at oplyse om, at de indhentede oplysninger om kunden alene vil blive brugt til at opfylde revisors forpligtelser efter hvidvaskloven og ikke til f.eks. markedsføringsformål,
  • at gøre opmærksom på, at oplysningerne kan blive videregivet til SØIK i tilfælde af mistanke om, at kunden er involveret hvidvask eller terrorfinansiering,
  • at gøre opmærksom på, at kunden har ret til indsigt i de registrerede oplysninger,
  • at gøre opmærksom på, at oplysningerne opbevares i 5 år og normalt vil blive slettet 5 år efter sidste engagement med kunden, og
  • at gøre opmærksom på, at kunden har ret til at få korrigeret fejlagtige oplysninger, som er registreret.

Høje Taastrup C P/S modtager ikke kontante beløb i forbindelse med en ejendomshandel eller udlejning af fast ejendom.